ขอความร่วมมือนักศึกษา คณาจารย์ และผู้มาติดต่องานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2566) เพื่อจะนำข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป
โดยท่านสามารถประเมินผ่าน link: https://forms.office.com/r/JXgM3mjeTt หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566