งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1

ผ่านทาง URL: https://kyl.psu.th/QNqMuefVP หรือสแกน QR Code ภายในวันพุธที่ 30  พฤศจิกายน 2565

เพื่องานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการจะนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น