หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/ หรือ

ข้อมูลการรับสมัคร คลิกที่นี่ https://www.fms.psu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/New-_-Ph.D.-2022.pdf 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7852

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสารล่าสุด