Master of Accountancy

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education: OBE) และใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการบัญชีชั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาตนเองทางอาชีพได้ดีขึ้น

เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีการศึกษาแรกในปี พ.ศ.2554 การบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ ด้วยเหตุผลที่การประกอบวิชาชีพทางบัญชีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จึงได้เสนอแนวทางการกำหนดคุณสมบัติบุคลากรทางการบัญชีให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standards: IES) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ IES 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมศึกษาทางวิชาชีพบัญชี IES 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ และ IES 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับ “บัญชีมหาบัณฑิต” 

ทั้งนี้ “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” สามารถรองรับบัณฑิตในสาขาการบัญชีที่สำเร็จจากสถาบันการศึกษาทั้งในภาคใต้และส่วนกลาง ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปี ดังนั้นการเปิด “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” จะช่วยพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบัญชีให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบัญชีขั้นสูงและสามารถใช้กระบวนวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะตอบสนองความต้องการของทั้งระดับชุมชน สังคม ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งรวมทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาจะมีบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านการบัญชีในระดับสูง ทั้งเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีในภาคใต้อีกด้วย

หลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียว

หลักสูตรปริญญาโททางการบัญชีแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้

คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับ

มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาการบัญชี

งานวิจัยได้รับการยอมรับ

ทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเชิงวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายวิชาเรียน

หน่วยกิตทั้งหมด

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 0 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 18 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 21 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต

การเปิดสอนหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

บัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

บัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy

ชื่อย่อปริญญา

บช.ม
M.Acc.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา