การบรรยายพิเศษ ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย : TFRS for NPAEs วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

โครงการอบรม : ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย : TF […]