งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

Background

ความเป็นมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคสมทบ (M.B.A.) เป็นหลักสูตรแรก และเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ตามลำดับ ดังนี้

โดยคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 7 หลักสูตร และต่อมาได้ดำเนินการปิดหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  การท่องเที่ยว ภาคสมทบ (M.B.A. Tourism Management)
  ในปีการศึกษา 2557
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  ภาคสมทบ (M.B.A. Marketing) ในปีการศึกษา 2563

ปัจจุบันจึงมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด จำนวน 5 หลักสูตร

All Curriculum

เราเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

Master of Business Administration (International)

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

ปริญญาโท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

ปริญญาเอก
Graduate School

บัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

เดิมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารงานแบบแยกรายหลักสูตร โดยดำเนินการภายใต้สังกัด 3 ภาควิชา (ภาควิชาบริหารธุรกิจ, ภาควิชาการบัญชี และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ  มีแนวคิดในการปรับโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างการทำงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นใหม่ โดยรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร เข้าด้วยกัน และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ “บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ” 

โดยมีรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา เป็นหัวหน้าหน่วยงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลัก คือ

 • ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
 • รักษามาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 • ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
 • บริหารงานด้านพัสดุและการเงินให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

โดยยังคงระบบการบริหารงานโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Organization Structure

โครงสร้างงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ดร.รุชดี บิลหมัด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง

รักษาการหัวหน้างานฯ

หน้าที่รับผิดชอบ
สายใจ อนุสาร

นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

สุชิรา บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

วราภรณ์ ติ้นกะชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ
Graduate School Office

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ