ข่าวสารและปฏิทิน

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

โครงการเตรียมความพร้อมและติดตามวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร MBA
หลักสูตร MBA

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 – 12.00 น.
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร MAcc
หลักสูตร MAcc

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรPh.D.
หลักสูตร Ph.D.

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายนพ.ศ. 2565

เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรMPA
หลักสูตรMPA

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนพ.ศ. 2565

เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร IMBA

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนพ.ศ. 2565 

เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นานาชาติ) ผ่านระบบออนไลน์

บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ห้องสามัคคี หลักสูตรMPA
ห้องเรียน ก319 หลักสูตรMAcc
ห้องเรียน ก311 หลักสูตร Ph.D.
ห้องเรียน ก311 หลักสูตร Ph.D.
ห้องเรียน ก317 หลักสูตรMBA
ห้องเรียน ก315 หลักสูตรMBA
ห้องเรียน ก315 หลักสูตรMBA
ห้องเรียน ก315 หลักสูตรMBA
Calendar

ปฏิทินกิจกรรม