Our Staffs

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง

รักษาการหัวหน้างานฯ

สายใจ อนุสาร

นักวิชาการอุดมศึกษา

สุชิรา แซ่ซิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิมผกา ศรีไพบูลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วราภรณ์ ติ้นกะชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Facebook Page

Line Official

Location

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Phone

โทรศัพท์ : 074-28-7848, 7852, 7854, 7858, 7861
โทรสาร : 074-28-7890

Email

gradfms@gmail.com

ติดตามข่าวสารจากเรา