ติดต่อเรา

Our Staffs

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

สายใจ อนุสาร

นักวิชาการอุดมศึกษา

จิดาภา เบญจศิโรรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุชิรา บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วราภรณ์ ติ้นกะชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Facebook Page

Grad Fms Psu

Line Official

GRAD FMS PSU

Location

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Phone

โทรศัพท์ : 074-28-7848, 7852, 7854, 7858, 7861

Email

gradfms@gmail.com

ติดตามข่าวสารจากเรา