ข้อมูลหลักสูตร

Play Video
Our Curriculum

หลักสูตรทันสมัยมุ่งสู่สากล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ครบทุกด้านการบริหารพร้อมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ด้านการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่
และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Data Analytics

เราสร้างผู้นำด้านบริหารจัดการ

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหาร
พร้อมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

เรามีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ

ด้วยบุคลากรในหลากหลายสาขาวิชา ที่มีศักยภาพ
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้

Master's Degree

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

Master of Business Administration (International Program)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

Doctor's Degree

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy in Management Program