Slide
Slide
FMS Graduate School

บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

Follow Us

ติดตามเรา

Our Curriculum

หลักสูตรทันสมัยมุ่งสู่สากล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ครบทุกด้านการบริหารพร้อมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

All Curriculum

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

Master of Business Administration (International)

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

ปริญญาโท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

ปริญญาเอก