Slide
Slide
FMS Graduate School

บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดังแนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

ประเภทผู้บริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

รอบตลอดปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รอบตลอดปี ปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566                  เวลา 09.00 – 14.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom
ID : 934 2578 5140
Passcode : 111847

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รอบตลอดปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รอบตลอดปี ปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 – 11.00 น.
 
ผ่านโปรแกรม Zoom
ID : 919 9280 9411
Passcode : 973532

ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

รอบตลอดปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  รอบตลอดปี ปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566                   เวลา 10.00 – 12.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom
ID : 948 6367 0563
Passcode : 647820

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รอบตลอดปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รอบตลอดปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รอบตลอดปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รอบตลอดปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
 

ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

Our Curriculum

หลักสูตรทันสมัยมุ่งสู่สากล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ครบทุกด้านการบริหารพร้อมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

All Curriculum

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

Master of Business Administration (International)

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

ปริญญาโท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

ปริญญาเอก
Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

Follow Us

ติดตามเรา

Facebook

Grad Fms Psu

Line Official

GRAD FMS PSU

Slide
Slide
FMS Graduate School

บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดังแนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

ประเภทผู้บริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รอบประจำปี ปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอีย

Our Curriculum

หลักสูตรทันสมัยมุ่งสู่สากล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ครบทุกด้านการบริหารพร้อมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

All Curriculum

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

Master of Business Administration (International)

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

ปริญญาโท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

ปริญญาเอก
Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

Follow Us

ติดตามเรา

Facebook

Grad Fms Psu

Line Official

GRAD FMS PSU