หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การวิจัย การสร้างนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ 
เพื่อแก้ปัญหาองค์กรธุรกิจ และสังคมภาคใต้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 มีการจัดเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยในการจัดการธุรกิจ และ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในเชิงทฤษฎี การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมทั้งมีการอ้างอิงงานวิจัยในรายวิชาที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงที่มาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการคิดวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานจากทฤษฎีและงานวิจัย และมุ่งเน้นให้มีจริยธรรมในดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
สู่ระดับสากลเพื่อสนองตอบต่อการขยายตัวทางธุรกิจระหว่างประเทศของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการส่งออกของภาครัฐ จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในบทบาทด้านการบริหารธุรกิจทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ จึงนับได้ว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นเฟืองจักรสำคัญ ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลและมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสิ่งสำคัญที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือการยึดถือการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ     
มหาบัณฑิต และให้ยึดแนวทางพระราชปณิธานของพระราชบิดาในการถือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิตได้มีการปรับตัวในหลายๆ ด้านเพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเพื่อรองรับ ASEAN Economic Community (AEC) ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ละเลยเป้าหมาย ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เพื่อมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และติดอาวุธให้กับผู้เรียนทุกคนบนพื้นฐานของการประกอบการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านเป็นเครื่องยืนยันถึงปณิธานดังกล่าวได้อย่างดี และเราจะยังคงยึดถือหลักการดังกล่าวต่อไปเพื่อการพัฒนาสังคมธุรกิจภาคใต้ และของประเทศ ให้ก้าวล้ำอย่างยั่งยืน

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในเชิงทฤษฏี การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมทั้งมีการอ้างอิงงานวิจัยในรายวิชาที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงที่มาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆด้วย

หลักสูตรมีชื่อเสียง

ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างดี

เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ผลิตบัณฑิตที่ทันสมัย

มีความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจ มีความชำนาญในการคิดวิเคราะห์

โครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

แผนการศึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายวิชาเรียน

หน่วยกิตทั้งหมด

การเปิดสอนหลักสูตร

วิทยานิพนธ์    15 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก    9 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.อรญา สุวรรณโณ

คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อย่อปริญญา

บธ.ม.
M.B.A

ค่าธรรมเนียมการศึกษา