หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การวิจัย การสร้างนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ 
เพื่อแก้ปัญหาองค์กรธุรกิจ และสังคมภาคใต้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 มีการจัดเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยในการจัดการธุรกิจ และ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในเชิงทฤษฎี การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมทั้งมีการอ้างอิงงานวิจัยในรายวิชาที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงที่มาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการคิดวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานจากทฤษฎีและงานวิจัย และมุ่งเน้นให้มีจริยธรรมในดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
สู่ระดับสากลเพื่อสนองตอบต่อการขยายตัวทางธุรกิจระหว่างประเทศของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการส่งออกของภาครัฐ จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในบทบาทด้านการบริหารธุรกิจทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ จึงนับได้ว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นเฟืองจักรสำคัญ ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลและมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสิ่งสำคัญที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือการยึดถือการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ     
มหาบัณฑิต และให้ยึดแนวทางพระราชปณิธานของพระราชบิดาในการถือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิตได้มีการปรับตัวในหลายๆ ด้านเพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเพื่อรองรับ ASEAN Economic Community (AEC) ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ละเลยเป้าหมาย ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เพื่อมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และติดอาวุธให้กับผู้เรียนทุกคนบนพื้นฐานของการประกอบการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านเป็นเครื่องยืนยันถึงปณิธานดังกล่าวได้อย่างดี และเราจะยังคงยึดถือหลักการดังกล่าวต่อไปเพื่อการพัฒนาสังคมธุรกิจภาคใต้ และของประเทศ ให้ก้าวล้ำอย่างยั่งยืน

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในเชิงทฤษฏี การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมทั้งมีการอ้างอิงงานวิจัยในรายวิชาที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงที่มาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆด้วย

หลักสูตรมีชื่อเสียง

ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างดี

เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ผลิตบัณฑิตที่ทันสมัย

มีความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจ มีความชำนาญในการคิดวิเคราะห์

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายวิชาเรียน

หน่วยกิตทั้งหมด

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 0 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 18 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 21 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต

การเปิดสอนหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ

รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อย่อปริญญา

บธ.ม.
M.B.A

ค่าธรรมเนียมการศึกษา