หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

ปรัชญาหลักสูตร

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ค้นคว้า และการลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น การจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่สำคัญในสาขาวิชาการจัดการ และสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณูปการต่อสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีการเรียนการสอนทั้งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทำให้เกิดการบูรณาคณาจารย์ สื่อการเรียนการสอน
องค์ความรู้ด้านการวิจัย รวมทั้งวิทยาการจัดการต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานในภาครัฐ และองค์กรในชุมชน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2552 เป็นหลักสูตรที่ได้การยอมรับจากบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เปิดสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งหลักสูตรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทำให้ในแต่ละปีมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาการจัดการ เป็นจำนวนมาก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิจัยที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการที่มีพื้นฐานมาจากศาสตร์และแขนงความรู้ในหลายสาขาวิชา รวมทั้ง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้บนพื้นฐานของงานวิจัยเชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทและสถานการณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของภูมิภาค สังคม และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม ตามแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ที่มีการใช้ฐานคิดที่หลากหลายและสภาพการบริหารที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และให้ความสำคัญกับบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

ทักษะการวิจัยด้านการจัดการ

มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในกระบวนการวิจัยด้านการจัดการอย่างลึกซึ้งและแม่นยำ สามารถแสวงหาและเข้าถึงองค์ความรู้ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญ รวมทั้งสามารถบุกเบิก ออกแบบ และดำเนินโครงการวิจัยในเรื่องที่มีความซับซ้อนในฐานะนักวิจัยอิสระ

ทักษะชีวิตและอาชีพ

พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหาร สามารถ นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างสอดรับกับบริบททางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนตลอดถึงสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกในทฤษฎีการจัดการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ อันเป็นที่ยอมรับในวงการด้านการจัดการ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายวิชาเรียน

หน่วยกิตทั้งหมด

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 0 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 48 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 28 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 64 หน่วยกิต

การเปิดสอนหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2) ผู้บริหารทั้งในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ
3) ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองหรือธุรกิจของครอบครัว

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Doctor of Philosophy Program in Management

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
Doctor of Philosophy (Management)

ชื่อย่อปริญญา

ปร.ด. (การจัดการ)
Ph.D. (Management)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา