หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นานาชาติ)

Master of Business Administration (International)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ปรัชญาหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มุ่งให้ความรู้กับมหาบัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจในกลุ่ม ASEAN โดยมีวิสัยทัศน์ระดับ ASEAN ที่จะสามารถนำวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้
โดยการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ยังคงเล็งเห็นความสำคัญในด้านของงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาของหลักสูตรมีการมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การวิจัย การสร้างนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาองค์กรธุรกิจ และสังคมภาคใต้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปี 2552 เป็นหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในภาคใต้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมุ่งการพัฒนานักศึกษาที่สามารถตอบความต้องการของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของพื้นที่ได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดและการประยุกต์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอน
เข้ากับสถานการณ์จริง ดังนั้นจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีจึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อให้สามารถสร้างบรรยากาศการศึกษาที่เป็นกันเอง ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นอกจากนั้น หลักสูตรฯ
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่หลักสูตรฯมีกระบวนการคัดสรรผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาผลการประเมินจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ถ้ามี) และมีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ เนื่องจากเป็นหลักสูตรฯ ที่มีจำนวนปริมาณนักศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปีจึงเอื้อต่อการดูแลเป็นรายบุคคล ทำให้การสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาผ่านกระบวนการทั้งที่เป็นทางการ (การประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อสอบถามความคิดเห็นหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา) และไม่เป็นทางการ(การสอบถามพูดคุยเมื่อพบนักศึกษาและนักศึกษาเองสามารถฝากความคิดเห็นไว้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ หรือที่อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ตลอด) จากนั้นความคิดเห็น
ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรฯ ในการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงอาจกล่าวได้ว่าจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยผนวกกับการที่หลักสูตรฯ มีจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งของหลักสูตรฯ ทำให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็นเพื่อการนำมาปรับปรุงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

สังคมการเรียนรู้นานาชาติ

เรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Interactive และบรรยากาศการเรียนที่เป็นนานาชาติ

การเรียนการสอนแบบทันสมัย

ประยุกต์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับสถานการณ์จริง

เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณภาพ

ถ่ายทอดความรู้ และความคิดเห็นกับอาจารย์ที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายวิชาเรียน

หน่วยกิตทั้งหมด

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 0 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 21 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต

 - หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

 - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

การเปิดสอนหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี

คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
Master of Business Administration

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อย่อปริญญา

บธ.ม.
M.B.A

ค่าธรรมเนียมการศึกษา