หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นานาชาติ)

Master of Business Administration (International)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ปรัชญาหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มุ่งให้ความรู้กับมหาบัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจในกลุ่ม ASEAN โดยมีวิสัยทัศน์ระดับ ASEAN ที่จะสามารถนำวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้
โดยการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ยังคงเล็งเห็นความสำคัญในด้านของงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาของหลักสูตรมีการมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การวิจัย การสร้างนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาองค์กรธุรกิจ และสังคมภาคใต้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปี 2552 เป็นหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในภาคใต้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมุ่งการพัฒนานักศึกษาที่สามารถตอบความต้องการของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของพื้นที่ได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดและการประยุกต์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอน
เข้ากับสถานการณ์จริง ดังนั้นจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีจึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อให้สามารถสร้างบรรยากาศการศึกษาที่เป็นกันเอง ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นอกจากนั้น หลักสูตรฯ
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่หลักสูตรฯมีกระบวนการคัดสรรผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาผลการประเมินจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ถ้ามี) และมีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ เนื่องจากเป็นหลักสูตรฯ ที่มีจำนวนปริมาณนักศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปีจึงเอื้อต่อการดูแลเป็นรายบุคคล ทำให้การสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาผ่านกระบวนการทั้งที่เป็นทางการ (การประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อสอบถามความคิดเห็นหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา) และไม่เป็นทางการ(การสอบถามพูดคุยเมื่อพบนักศึกษาและนักศึกษาเองสามารถฝากความคิดเห็นไว้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ หรือที่อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ตลอด) จากนั้นความคิดเห็น
ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรฯ ในการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงอาจกล่าวได้ว่าจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยผนวกกับการที่หลักสูตรฯ มีจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งของหลักสูตรฯ ทำให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็นเพื่อการนำมาปรับปรุงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

สังคมการเรียนรู้นานาชาติ

เรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Interactive และบรรยากาศการเรียนที่เป็นนานาชาติ

การเรียนการสอนแบบทันสมัย

ประยุกต์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับสถานการณ์จริง

เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณภาพ

ถ่ายทอดความรู้ และความคิดเห็นกับอาจารย์ที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายวิชาเรียน

หน่วยกิตทั้งหมด

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 0 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 21 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต

 - หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

 - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต

การเปิดสอนหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร. วันอามีนา บอสตัน อลี

คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
Master of Business Administration

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อย่อปริญญา

บธ.ม.
M.B.A

ค่าธรรมเนียมการศึกษา