หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาหลักสูตร

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน การจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้และการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในการพัฒนาองค์การและสังคมได้อย่างยั่งยืน ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและการทำโครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning and Project-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินการ

เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2535 เน้นวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐ ให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขัปญหาการบริหารของภูมิภาค พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารขั้นสูงไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2535 โดยเปิดสอนนอกเวลาราชการแก่นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน เน้นวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการบริหารของภูมิภาค พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารขั้นสูงไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้  และได้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถตอบสนอง ความต้องการของหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับประโยชน์จากบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนที่ใช้ฐานความรู้จากการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านการบริหารงานภาครัฐ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานภาครัฐได้อย่างเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2542 มีการเปิดหลักสูตรขึ้นที่วิทยาเขตตรัง และได้ปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

ทักษะวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

สร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

สร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย

รับฟังความเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายวิชาเรียน

หน่วยกิตทั้งหมด

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 0 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 18 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 18 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 30 หน่วยกิต

หน่วยกิตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

การเปิดสอนหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br> ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration

ชื่อย่อปริญญา

รป.ม.
M.P.A

ค่าธรรมเนียมการศึกษา