ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม

งานบัณฑิตศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมและติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 5- 12 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งการเข้าร่วมได้ที่ https://kyl.psu.th/Pa3SuHAo7