Author: gradewp21

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc) คณะวิทยาการจัดการ (รอบตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกา

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) คณะวิทยาการจัดการ (รอบตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกา

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการ (รอบตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกา

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc) คณะวิทยาการจัดการ (รอบตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Link >> ไฟล์แน

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Link >> ไฟล์แนะนำกา

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Link >> ไฟล์แนะนำกา

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ และ น.ส.ธัญอร ยอดอุดม ได้รับมอบเกียรติบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วย