Author: gradewp21

ข่าวรับสมัคร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมห

ข่าวรับสมัคร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ และ น.ส.ธัญอร ยอดอุดม ได้รับมอบเกียรติบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วย