ตามที่มหาวิทยาลัย เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นั้น
เพื่อให้กำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
เพื่อสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564
ให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน โทร 074-286988

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสารล่าสุด