กำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย  ขอแจ้งกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  • เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

  • เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ กำหนดการข้างต้นรองรับสำหรับการสำเร็จการศึกษาเท่านั้น และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสารล่าสุด