ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม

งานบัณฑิตศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมและติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 5- 12 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งการเข้าร่วมได้ที่ https://kyl.psu.th/Pa3SuHAo7

การบรรยายพิเศษ ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย : TFRS for NPAEs วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

โครงการอบรม : ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย : TF […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ และ น.ส.ธัญอร ยอดอุดม ได้รับมอบเกียรติบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพั […]